top of page

A Change in Clusters Attitude (NOR)
I juni 2017 ble Mineralklynge Norge, som første norske klyngeinitiativ, tildelt kvalitetssertifikat i sølv fra European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).


Mineralklyngens sertifisering er et eksempel på en komplett prosess og har gitt både klyngen og oss i Innovation Performance gode erfaringer med hvordan målrettet langsiktig og kontinuerlig forbedring gir resultater som gir medlemmene i klyngene mer verdi.


I 2016 og 2017 har det vært en tydelig holdningsendring til kvalitetsarbeidet i klyngene og mer enn 15 norske klynger gjennomførte den grunnleggende ESCA bronsesertifiseringen.

I 2016 og 2017 har det vært en tydelig holdningsendring til kvalitetsarbeidet i klyngene. Det er to sentrale endringer:


  1. Klyngene ser nå mer og mer  på benchmarking og kvalitetssertifisering som en del av klyngenes langsiktige arbeid med å  levere mer verdi til medlemmene raskere.   Det settes langsiktige kvalitetsmål og det lages konkrete tiltaksplaner for perioden frem til nåværende sertifisering utløper (gyldig i 2 år)

  2. Fylkene/de nye regionene  og Innovasjon Norges regionale klyngekontakter tar større ansvar for kvalitetssutvikling i sin regionale klyngeportefølje. Dette er et resultat av at det er gjort grunnleggende endringer i sertifiseringsordningen som synliggjør klyngenes sentrale rolle i implementering av regionale innovasjonsstrategier/utviklingsplaner.Klyngene aksellerer sammen


“I Nordland vil gjennomføring av fellestiltak aksellerere forbedringen og redusere nødvendig ressursinnsats for hver klynge betydelig.”

Flere norske klyngemiljøer, som har gjennomført en eller to bronsbenchmarkinger er nå igang med sitt forbedringsarbeid. I Nordland vil gjennomføring av fellestiltak aksellerere forbedringen og redusere nødvendig ressursinnsats for hver klynge betydelig..
Mineralklyngens Sølv

Her er en kort oppsummering av prosessen frem mot en sølvsertifisering basert på den prosessen Nordland Fylke og Mineralklyngen har vært gjennom:


Vår 2014.

Mineralklyngen gjennomførte sin første ESCA benchmarking for Bronse nivå og fikk dermed 0-punktsanalyse og utgangspunkt.


Våren 2016.

Nordland Fylke inviterer syv av sine mest modne klynger, også Mineralklyngen, inn i Klyngeforum Nordland og en felles forbedringsprosess der alle klyngene jobber sammen med forbedringer.


Sept 2016.

Klyngeinitiativene i klyngeforum Nordland gjennomfører ny bronsesertifisering, For Mineralklynge Norge var dette steg 2 på veien mot en sølvsertifisering- man må alltid gjennom to ulike bronsesertifiseringer med minimum 12 mnd mellom for å oppnå sølv.


Oktober 2016.

De 7 Klyngene i Nordland samles til en workshop der de får presentert:


  • Sine individuelle benchmarkingsrapporter og egne røde, gul og grønne «kvalitetslys» på 30+ indikatorer.

  • En aggregert benchmarkingsrapport for Nordlands klyngeportefølje. De 7 klyngene sammenliknes med 29 danske klynger og 28 norske klynger i en Regional Cluster Excellence Scorecard (RCES).


Dette dannet 0-punkt for  å starte felles arbeid med kvalitetsforbedringstiltak for alle klyngene. Rapporten anbefalte tiltak på bl.a kommunikasjon & branding samt arbeid for å få frem bedre og økonomisk bærekreaftige medlemstjenester og flere felles innovasjonsprosjekter.


Oktober – februar 2017

Ved å sammenlikne rapporten fra 2014 og 2016,  identifiserte Mineralklyngen tre kvalitetsindikatorer der de kunne dokumentere forbedringer. De dokumenterte disse og leverte en beskrivelse av forbedringene og hvilken effekt forbedringen hadde gitt for klyngen, i en rapport till ESCA og ba om å få starte en sølvsertifiseringsprosess.


15. mars forberedte Mineralklyngen dokumentasjon av forbedringer for et besøk av en ESCA sertifisert expert  28/3-17 28. mars  Tor-Arne Bellika fra Cluster Services gikk gjennom dokumentasjonen av forbedringene med prosjektleder og i tillegg sjekket om Mineralklyngen på øvrige kvalitetsindikatorer møtte minimumskriteriene til gull-sertifisering.


April 2017 ESCA ekspert utformet en rapport fra gjennomgangen og anbefalte tildeling av sølvsertifisering.


20. april 2017 De 7 klyngene i Klyngeforum Nordland samles igjen og jobber nå frem FELLES og indiviuelle forbedringsplaner som skal ta dem frem mot sølv eller gull sertifisering. De har initiert felles tiltak på branding&kommunikasjon og bedre og bærekraftige medlemstjenester.


15. juni 2017 Mineralklyngen får Cluster Management Excellent Silver Label og er dermed første norske klynge med sølvsertifisering.bottom of page