MÅLRETTET UTVIKLING AV KOMPETANSE, STRATEGI OG ARBEIDSPRAKSIS I KLYNGENE

Kontinuerlig kvalitetsforbedring av klynger er en krevende prosess og det finnes ingen «one-size-fits-all» løsning. 

Våre erfarne rådgivere kvalitets-reviderer mer enn 20-50 av Europas beste klynger hvert år. Det gir sikkerhet for at vi kan tilby innsikt i både beste europeiske praksis og vise til hvilke klynger man kan sammeligne seg med og lære av på et internasjonalt nivå.

Ta kontakt for et uforpliktende introduksjonsmøte.

 

KOMPETANSEUTVIKLING OG MENTORING

 
2169
 
Hvordan jobber du med endringsledelse, og hvordan sikrer du at Styringsgruppa tilføres kompetanse på klyngeutvikling?

 

Som klyngeleder skal du i prinsippet gjøre komplekse oppgaver, og beherske mange fag-områder. I en tidlig fase såvel som i en mer moden fase oppleves det som en utfordring å oppnå en felles forståelse av mulighetsrommene en klyngesatsning kan gi.

Utfordringer og problemstillinger endrer seg i tråd med klyngens modningsprosesser og det finnes ikke noen fasit-svar, men med dialog kommer man ofte frem til bedre løsninger, konkrete mål og tiltak man kan jobbe mot.

Gjennom korte samlinger eller møter kan vi gå gjennom hvilket mulighetsrom som finnes, for å motivere og å bygge tillit.

STRATEGIUTVIKLING OG INNOVASJONSPROSJEKTER

 
2168
 
Hvordan komme i gang med innovasjons prosjekter og utvikle en strategisk posisjon i forhold til fremtidig markedsutvikling?

 

Strategiutvikling er Styringsgruppas viktigste oppgave. Gjennomføring av gode prosesser krever sterk involvering av bedrifter og nøkkel-aktører, gode analyser og verktøy. I tillegg er det viktig å komme raskt i gang med Innovasjonsprosjekter for å synliggjøre utvikling og initiativ som motiverer til felles innsats på samarbeidsutvikling.

Strategiutvikling er en kontinuerlig prosess, ikke bare i forbindelse med en søknad om finansiering, men også når det skjer endringer som betyr veivalg. Det skjer store endringer i mange sektorer i disse dager, økt digitalisering og ny teknologi gir behov for nye forretningsmodeller. Med økt globalisering blir alle påvirket av hva som skjer internasjonalt, det gjelder og både på markeds- og kompetansesiden.

MÅLBAR FORBEDRING - BENCHMARKING

 
2170
 
Hvordan kvalitetssikre klyngeledelsesarbeidet og kontinuerlig jobbe med forbedring og utvikling?

 

Langsiktighet og måling av kvaliteter viktig for å sikre at klyngen kjenner sine egne kvalitetsutfordringer og har en tiltaksplan med målbare kvalitetsmål. Den Europeiske benchmarking og sertifiseringsordningen utviklet av ESCA gir målbar kvalitet og tilbakemelding på hvor klyngeinitiativet er sterk og svak kvalitetsmessig.

Vi leverer forberedelser, gjennomføring og oppfølging av slik benchmarking og sertifisering og sikrer at klyngeinitiativet etablerer prosesser for kontinuerlig kvalitetsforbedring frem mot utløp av kvalitetsertifiseringen.

Det har vist seg krevende for klyngene alene å etablere kontinuerlig kvalitetsforbedring. I 2017 lanserer vi nye tjenester der den regionale gruppen av klyngeinitiativer etablerer en felles kvalitetsforbedringsprosess.

Tor-Arne Bellika
Tor-Arne Bellika
Senior Cluster Advisor
Eivind Petershagen
Eivind Petershagen
Senior Cluster Advisor